Programma's Voortgezet Onderwijs

Wij bieden programma's aan zowel voor de onderbouw als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De lesprogramma’s duren tussen de anderhalf en twee uur. Naast de beschikbare programma's denken wij graag mee bij het opstellen van opdrachten die passen in projecten of lesprogramma’s.

De lesprogramma’s beginnen met een inleidende presentatie. Daarna splitsen we op in kleinere groepen voor praktische onderdelen. Leerlingen voeren zelfstandig (onderzoeks)opdrachten uit. De groepen wisselen steeds, zodat iedereen alle onderdelen van het programma volgt.

Raadpleeg voor praktische informatie de pagina Informatie en Tarieven.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen niet alle programma worden aangeboden. Bij alle aanvragen blijven we afhankelijk van de laatste overheidsvoorschriften. Vooraf overleg tussen het museum en de school over de exacte invullen van de lessen is noodzakelijk.

Programma's onderbouw

Programma's bovenbouw

Deze programma's zijn gericht op de bovenbouw havo en vwo en sluiten aan bij de examenstof havo en vwo, domein C: Aarde. - Practicum gesteenten

Programma's onderbouw

De tijdlijn van het leven

doelgroep: VO onderbouw

In dit lesprogramma behandelen we de ontwikkeling van het leven op Aarde. Wat is leven eigenlijk volgens biologen? Wanneer is het leven op Aarde begonnen en wat zijn de oudste levensvormen die we kennen? We gaan in op de explosie van nieuwe levensvormen, die 542 miljoen jaar geleden plaats vond en volgen op hoofdlijnen de ontwikkeling van het leven tijdens de verschillende geologische tijdvakken daarna. Aanpassing van levensvormen aan veranderingen in de aardse leefomgeving zijn daarbij belangrijk. Maar ook rampen die voor massaal uitsterven zorgden, hebben de ontwikkeling van het leven sterk beïnvloed.

Dit lesprogramma begint met een presentatie waarin ‘de tijdlijn van het leven’ aan de orde komt. Tijdens het praktische deel doen de leerlingen een fossielpracticum en bekijken ze de museumcollectie, die met fossielen en diorama’s een overzicht geeft over de ontwikkeling van het leven.
In onze wisseltentoonstelling besteden we speciale aandacht voor het massale uitsterven dat 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan de heerschappij van de dinosauriërs, maar daarmee ook enorme kansen bood aan de zoogdieren en uiteindelijk ook de mens.

Naar boven

Spelen met energie

doelgroep: VO onderbouw

Het energieprobleem is actueel. De leerlingen maken kennis met windenergie, zonne-energie en aardwarmte. We bieden een attractief programma aan met een interactieve quiz voor de hele groep. Daarna experimenteren de leerlingen zelf met deze energievormen.

Per groep van maximaal vijf leerlingen wordt een testopstelling gebouwd.
Daarna voeren de leerlingen opdrachten uit, noteren de resultaten, en trekken conclusies.
Er komen vragen aan de orde als:

  • Wat is de invloed van de vorm van een molenblad op het presteren van een windmolen? Is er verschil bij plaatsing van de windmolen in al of niet bebouwd gebied.
  • De ondergrond is warm. Hoe transporteren we die warmte naar onze huizen? Hoe werkt een warmtewisselaar?
  • Wat is de optimale plaatsing van een zonnepaneel, rekening houdend met de variërende zonnestand gedurende een dag en de jaargetijden?
De resultaten worden na afloop mondeling en groepsgewijs gepresenteerd aan de andere groepen.

Naar boven

Programma's bovenbouw

Practicum gesteenten

doelgroep: bovenbouw havo en vwo Aardrijkskunde

In dit gesteentepracticum bekijken de leerlingen handstukken van een aantal stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten en leren zo de belangrijkste gesteenten te herkennen.
We bespreken in deze les ook de geologische processen (platentektoniek, vulkanisme, sedimentatie en gebergtevorming/metamorfose) die belangrijk zijn bij de vorming van gesteenten. Ook komt de gesteentecyclus aan de orde, waarbij het accent ligt op de relatie tussen gesteenten uit de verschillende hoofdgroepen en geologische processen.

In verband met het beschikbare practicummateriaal is 24 leerlingen de maximale groepsgrootte voor het practicum. Als de school met een groter aantal wil leerlingen komen is nader overleg met het museum noodzakelijk. In dat geval kan de groep in tweeën worden gedeeld. De ene groep volgt dan het gesteentepracticum; de andere groep bekijkt in die tijd de museumcollectie aan de hand van een eigen opdracht. Daarna wisselen de groepen. De eigen opdracht kan door de school zelf worden opgesteld, indien gewenst in overleg met het museum.

Naar boven