Geologisch Museum Hofland is een ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Zo moet een ANBI 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Het hebben van de ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting

Contactgegevens

Naam: Stichting Geologisch Museum Hofland
Adres: Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren
Telefoon: 035-5382520

KvK: 41192121
RSIN 8084.95.983
Geologisch Museum Hofland is een culturele stichting.

Doelstelling

De stichting heeft als doel de instandhouding van het Geologisch Museum Hofland. Het museum is een voor jong en oud aansprekende plek om kennis te nemen van het geo-bio-historische verhaal van de aarde, met speciale aandacht voor het ontstaan van het Gooi.

In dit museaal educatief centrum verwerven bezoekers door middel van de tentoongestelde geologische, mineralogische, paleontologische en archeologische objecten, lezingen en cursussen inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van onze aarde. Van oudsher bezoeken veel scholen ons museum.

De stichting heeft geen winst doelstelling.

Beleidsplan

In de vaste tentoonstellingen en wissel tentoonstellingen krijgen bezoekers inzicht in het ontstaan van de aarde. Er zijn oude voorwerpen en diorama’s als illustratie. Voorts is er in de buitenruimte een gesteentetuin met stenen die in de loop der eeuwen zijn aangevoerd in de omgeving.

Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid is er een slijp atelier waar bezoekers stenen voorwerpen kunnen slijpen en ontleden.

Scholen met leerlingen worden ontvangen en krijgen een lesprogramma inclusief rondleiding van ervaren medewerkers.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Hr. G.J. Bosscher, voorzitter
Hr. J.D. van Muiswinkel, penningmeester
Hr. W. Schepens, secretaris
Mevr. A.A. de Maesschalck, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Actueel verslag van de activiteiten

Lees het Jaarverslag 2023 van Museum Hofland.

Financiële cijfers

2021 2022
BATEN
Entree en winkel verkopen 29.953 45.466
Subsidies 9.888   9.888
Donateurs en giften   2.190   2.083
RVO   7.278   1.847
Overige baten 8.484   14.437
Totaal Baten 57.793 73.676
LASTEN
Inkopen winkel  4.354  12.912
Communicatie   4.998   3.777
Bestuur      373      964
Reiskosten   4.251   6.525
Huisvesting 58.136 37.036
Overige kosten 11.666 27.825
Totaal Lasten 83.778 89.039
Operationeel resultaat   -25.985 -15.363
Vrijval reserves    24.853  14.700
Eind resultaat      -1.132   -663

Toelichting In 2022 is de omzet weer gestegen na jaren met corona. Maar we zijn nog niet op het oude niveau. De bezoekers aantallen zijn gekomen op 5.922. In dat jaar hebben wij ons 50 jarige jubileum gevierd. Dat verklaart de hogere post Overige kosten.

In de begroting 2023 gaan we uit van verdere toename van het aantal bezoekers. Maar gaan wel extra onderhoud plegen aan de tuin met vijver. Daardoor sluit de begroting met een verlies. De liquiditeiten zijn voldoende om het tekort op te vangen.

BALANS 2020 2021
Activa
Vaste activa 336.934 336.352
Inventaris   30.682   31.264
Liquide middelen 241.969 226.988
KT vorderingen     5/139     4.757
Totaal Activa 614.724 599.361
Passiva
Eigen vermogen 598.224 597.561
Reserves   16.500   1.800
Totaal Passiva 614.724 599.361