Geologisch Museum Hofland is een ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Zo moet een ANBI 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Het hebben van de ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Contactgegevens

Naam: Stichting Geologisch Museum Hofland
Adres: Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren
Telefoon: 035-5382520

KvK: 41192121
RSIN 8084.95.983
Geologisch Museum Hofland is een culturele stichting.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel de instandhouding van het Geologisch Museum Hofland. Het museum is een voor jong en oud aansprekende plek om kennis te nemen van het geo-bio-historische verhaal van de aarde, met speciale aandacht voor het ontstaan van het Gooi.

In dit museaal educatief centrum verwerven bezoekers door middel van de tentoongestelde geologische, mineralogische, paleontologische en archeologische objecten, lezingen en cursussen inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van onze aarde. Van oudsher bezoeken veel scholen ons museum.

De stichting heeft geen winst doelstelling.

 

Beleidsplan

In de vaste tentoonstellingen en wissel tentoonstellingen krijgen bezoekers inzicht in het ontstaan van de aarde. Er zijn oude voorwerpen en diorama’s als illustratie. Voorts is er in de buitenruimte een gesteentetuin met stenen die in de loop der eeuwen zijn aangevoerd in de omgeving.

Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid is er een slijp atelier waar bezoekers stenen voorwerpen kunnen slijpen en ontleden.

Scholen met leerlingen worden ontvangen en krijgen een lesprogramma inclusief rondleiding van ervaren medewerkers.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Hr. G.J. Bosscher, voorzitter
Hr. J.D. van Muiswinkel, penningmeester
Hr. W. Schepens, secretaris
Mevr. A.A. de Maesschalck, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Actueel verslag van de activiteiten

Lees het Jaarverslag 2021 van Geologisch Museum Hofland.

Financiële cijfers

2020 2021
BATEN
Entree en winkel verkopen 31.393 29.953
Subsidies  14.478   9.888
Donateurs en giften   2.949   2.190
RVO   4.000   7.278
Overige baten 12.371   8.484
Totaal Baten 65.191 57.793
LASTEN
Inkopen winkel   6.939   4.354
Communicatie   4.050   4.998
Bestuur      413      373
Reiskosten   4.409   4.251
Huisvesting 41.474 58.136
Overige kosten 14.999 11.666
Totaal Lasten 72.284 83.778
Operationeel resultaat   -7.093 -25.985
Vrijval reserves    6.181  24.853
Eind resultaat      -912   -1.132

Toelichting Ook in 2021 was het museum tijdelijke gesloten vanwege corona waardoor entree en winkel verkopen lager zijn uitgevallen. Gelukkig kregen we via RVO tijdelijke dekking voor de vaste kosten. De overige baten betreffen met name BTW teruggaven.
De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gestegen door groot onderhoud. Deze zijn gedeeltelijk gedekt door vrijval van reserves. In 2022 hopen we weer volledig open te zijn en vieren ons 50-jarig jubileum. Onder overige kosten zit een post van € 14.000,- voor het jubileum.

BALANS 2020 2021
Activa
Vaste activa 344.194 336.934
Inventaris   23.422   30.682
Liquide middelen 270.332 241.969
KT vorderingen     2.660     5.139
Totaal Activa 640.608 614.724
Passiva
Eigen vermogen 599.356 598.224
Reserves   41.252   16.500
Totaal Passiva 640.608 614.724