Geologisch Museum Hofland is een ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Zo moet een ANBI 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Het hebben van de ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Contact gegevens

Naam: Stichting Geologisch Museum Hofland
Adres: Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren
Telefoon: 035-5382520

KvK: 41192121
RSIN 8084.95.983
Geologisch Museum Hofland is een culturele stichting.

Doelstelling

De stichting heeft als doel de instandhouding van het Geologisch Museum Hofland. Het museum is een voor jong en oud aansprekende plek om kennis te nemen van het geo-bio-historische verhaal van de aarde, met speciale aandacht voor het ontstaan van het Gooi.

In dit museaal educatief centrum verwerven bezoekers door middel van de tentoongestelde geologische, mineralogische, paleontologische en archeologische objecten, lezingen en cursussen inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van onze aarde. Van oudsher bezoeken veel scholen ons museum.

De stichting heeft geen winst doelstelling.

Beleidsplan

In de vaste tentoonstellingen en wissel tentoonstellingen krijgen bezoekers inzicht in het ontstaan van de aarde. Er zijn oude voorwerpen en diorama’s als illustratie. Voorts is er in de buitenruimte een gesteentetuin met stenen die in de loop der eeuwen zijn aangevoerd in de omgeving.

Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid is er een slijp atelier waar bezoekers stenen voorwerpen kunnen slijpen en ontleden.

Scholen met leerlingen worden ontvangen en krijgen een lesprogramma inclusief rondleiding van ervaren medewerkers.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Hr. G.J. Bosscher, voorzitter
Mevr. L. Vogelenzang de Jong, secretaris
Hr. J.D. van Muiswinkel, penningmeester
Mevr. W. Kranenburg, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actueel verslag van de activiteiten

Lees het Jaarverslag 2021 van Geologisch Museum Hofland.

Financiële cijfers


BATEN
2020 2021
Entree en winkelverkopen 54.225 31.393
Subsidies 12.300 18.478
Vrienden 2.549 2.949
Overige baten 9.188 12.371
Totaal Baten 78.360 65.191

LASTEN
Inkopen 8.864 6.939
Communicatie 3.863 4.050
Bestuur 567 413
Reiskosten vergoedingen 3.226 4.409
Huisvestingskosten 32.900 41.474
Afschrijving 20.379 0
Overige kosten 3.096 14.999
Totaal Lasten 72.895 72.284

Operationeel Resultaat
5.465 -/- 7.093
Vrijval reserves 0 6.181
Eind resultaat 5.465 -/- 912

Toelichting Door corona is het museum tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor zijn de inkomsten aanzienlijk lager in boekjaar 2020. Extra subsidies zijn ontvangen voor nieuwe tentoonstellingen en audio apparatuur. De kosten van de aanschaffingen zijn opgenomen in de Huisvestingskosten en Overige kosten.


BALANS
2019 2020
Activa
Vaste activa 344.194 344.194>
Inventaris 23.422 23.422
Liquide middelen 280.538 270.332
KT vorderingen 857 2.660
Totaal activa 649.011 640.608
Passiva
Eigen vermogen 600.268 599.356
Reserves 47.433 41.252
KT schulden 1.310 0
Totaal Passiva 649.011 640.608