Programma’s voortgezet onderwijs

Wij bieden programma’s aan zowel voor de onderbouw als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De lesprogramma’s duren tussen de anderhalf en twee uur. De programma’s beginnen met een inleidende presentatie. Daarna splitsen we op in kleinere groepen voor praktische onderdelen. Leerlingen voeren zelfstandig (onderzoeks)opdrachten uit. De groepen wisselen steeds, zodat iedereen alle onderdelen van het programma volgt.

Naast de beschikbare programma’s denken wij graag mee bij het opstellen van opdrachten die passen in projecten of lesprogramma’s.

Vooraf overleg tussen het museum en de school over de exacte invullen van de lessen is noodzakelijk.

Raadpleeg voor praktische informatie de pagina Informatie en Tarieven.

Programma’s onderbouw

Het ontstaan van Het Gooi

De kringloop van gesteenten

De tijdlijn van het leven

Spelen met energie

Archeologie

Programma’s bovenbouw

Practicum gesteenten en geologische processen

Klimaatverandering in historisch perspectief

Deze programma’s zijn gericht op de bovenbouw havo en vwo en sluiten aan bij de examenstof havo en vwo, domein C: Aarde.

Het gesteentepracticum was weer een succes. De leerlingen hebben enorm veel geleerd en waren zeer enthousiast over de extra kennis en de concrete kennismaking met de veelheid aan gesteentesoorten die jullie tijdens de middagen aanbieden.

De combinatie van een uitstekende les met echte stenen die je kunt voelen en bekijken maakt het bezoek ook in het kader van ons examenprogramma enorm waardevol.

Compliment voor organisatie en uitvoering. Altijd gezellig om bij jullie rond te kijken. Ik hoop komend jaar weer!

Harold Brockbernd

Docent Aardrijkskunde, en voorzitter sectie Aardrijkskunde , Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Het ontstaan van Het Gooi

doelgroep: voortgezet onderwijs onderbouw

Het landschap in Het Gooi is grotendeels gevormd tijdens de laatste twee ijstijden. In dit lesprogramma behandelen we in vogelvlucht de geologische geschiedenis van onze directe leefomgeving. Ook de bewoners komen daarbij aan de orde, zowel de Neanderthalers als de moderne mens. Hun aanwezigheid blijkt uit urnenvelden en grafheuvels uit de Bronstijd.

Naar boven

De kringloop van gesteenten

doelgroep: voortgezet onderwijs onderbouw

We leren wat stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten zijn en bestuderen enkele belangrijke voorbeelden uit deze drie hoofdgroepen.
We doen een gesteentepracticum (gesteentecyclus) en onderzoeken welke mineralen bij verschillende stenen horen. Hoe zijn de gesteenten gevormd en welke geologische processen spelen hierbij een rol? Daarbij komen belangrijke geologische processen aan de orde, zoals platentektoniek.

Naar boven

De tijdlijn van het leven

doelgroep: voortgezet onderwijs onderbouw

In dit lesprogramma behandelen we de ontwikkeling van het leven op Aarde. Wat is leven eigenlijk volgens biologen? Wanneer is het leven op Aarde begonnen en wat zijn de oudste levensvormen die we kennen? We gaan in op de explosie van nieuwe levensvormen, die 542 miljoen jaar geleden plaats vond en volgen op hoofdlijnen de ontwikkeling van het leven tijdens de verschillende geologische tijdvakken daarna. Aanpassing van levensvormen aan veranderingen in de aardse leefomgeving zijn daarbij belangrijk. Maar ook rampen die voor massaal uitsterven zorgden, hebben de ontwikkeling van het leven sterk beïnvloed.

Dit lesprogramma begint met een presentatie waarin ‘de tijdlijn van het leven’ aan de orde komt. Tijdens het praktische deel doen de leerlingen een fossielpracticum en bekijken ze de museumcollectie, die met fossielen en diorama’s een overzicht geeft over de ontwikkeling van het leven.

Naar boven

Archeologie

doelgroep: voortgezet onderwijs onderbouw

Welke voorbereidingen moet de archeoloog treffen voordat hij aan de slag kan? Wat zijn de benodigde materialen en wat de hulpmiddelen? De leerlingen oefenen zelf een opgraving en determineren hun vondsten: botten van dieren uit de ijstijd, of archeologisch materiaal uit Noord-Holland.

Naar boven

Spelen met energie

doelgroep: voortgezet onderwijs onderbouw

Het energieprobleem is actueel. De leerlingen maken kennis met windenergie, zonne-energie en aardwarmte. We bieden een attractief programma aan met een interactieve quiz voor de hele groep. Daarna experimenteren de leerlingen zelf met deze energievormen.

Per groep van maximaal vijf leerlingen wordt een testopstelling gebouwd.
Daarna voeren de leerlingen opdrachten uit, noteren de resultaten, en trekken conclusies.

Er komen vragen aan de orde als:

  • Wat is de invloed van de vorm van een molenblad op het presteren van een windmolen?
  • Is er verschil bij plaatsing van de windmolen in al of niet bebouwd gebied.
  • Hoe werkt een warmtewisselaar?
  • Hoe transporteren we warmte uit de bodem naar onze huizen?
  • Wat is de optimale plaatsing van een zonnepaneel, rekening houdend met de variërende zonnestand gedurende een dag en de jaargetijden?

De resultaten worden na afloop mondeling en groepsgewijs gepresenteerd aan de andere groepen.

Naar boven

Practicum gesteenten en geologische processen

doelgroep: bovenbouw havo en vwo Aardrijkskunde

In dit practicum bekijken de leerlingen diverse voorbeelden van veel voorkomende en toegepaste stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten. Zo leren ze de drie hoofdgroepen van gesteenten te onderscheiden. Ook leren ze welke mineralen in welke gesteenten voorkomen.

Het programma behandelt de geologische processen die ten grondslag liggen aan gesteentevorming, zoals plaattektoniek, vulkanisme, metamorfose en sedimentatie. De inhoud van het programma kan in overleg worden bijgesteld.

In verband met het beschikbare practicummateriaal is 24 leerlingen de maximale groepsgrootte voor het practicum. In overleg met het museum kan een grotere groep in tweeën worden gedeeld. De ene groep volgt dan het eerst gesteentepracticum terwijl de andere groep bekijkt in die tijd de museumcollectie aan de hand van een eigen opdracht. Daarna wisselen de groepen. De eigen opdracht kan door de school zelf worden opgesteld, indien gewenst in overleg met het museum.

Naar boven

Klimaatverandering in historisch perspectief

doelgroep: bovenbouw havo en vwo Aardrijkskunde

Dit lesprogramma geeft inzicht in het klimaat van heden en verleden. Wat hebben we geleerd van het verleden? Twee klimaatfactoren en mogelijke kantelpunten voor de toekomst worden behandeld. Wat kunnen we doen aan de huidige opwarming? We geven aandacht aan de processen en reservoirs binnen de koolstofcyclus, de chemische verwering van het mineraal olivijn en de klimaatverandering zoals in het Gooi ervaren gedurende de recente ijstijden.

Naar boven